Danh sách

Mastu-S

0
Mastu-S - SĐK VN-0633-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Mastu-S Thuốc mỡ - Bufexamac, Titan Dioxide, Bismuth Subgallate, Lidocaine

ISMN 40 Stada Retard

0
ISMN 40 Stada Retard - SĐK VN-6042-01 - Thuốc tim mạch. ISMN 40 Stada Retard Viên nang giải phóng chậm - Isosorbide 5 Mononitrate

ISMN 60 Stada Retard

0
ISMN 60 Stada Retard - SĐK VN-6043-01 - Thuốc tim mạch. ISMN 60 Stada Retard Viên nang giải phóng chậm - Isosorbide 5 Mononitrate

Felodipin Stada 5 mg retard

0
Felodipin Stada 5 mg retard - SĐK VN-7743-03 - Thuốc tim mạch. Felodipin Stada 5 mg retard Viên nén tác dụng chậm - Felodipine

Felodipin Stada 10mg retard

0
Felodipin Stada 10mg retard - SĐK VN-7742-03 - Thuốc tim mạch. Felodipin Stada 10mg retard Viên nén giải phóng chậm - Felodipine

Captopril Stada 12,5

0
Captopril Stada 12,5 - SĐK VN-0630-06 - Thuốc tim mạch. Captopril Stada 12,5 Viên nén-12,5mg - Captopril

Captopril Stada 25

0
Captopril Stada 25 - SĐK VN-0631-06 - Thuốc tim mạch. Captopril Stada 25 Viên nén-25mg - Captopril

Captopril Stada 50

0
Captopril Stada 50 - SĐK VN-0632-06 - Thuốc tim mạch. Captopril Stada 50 Viên nén-50mg - Captopril

Atenolol 100 stada

0
Atenolol 100 stada - SĐK VN-9736-05 - Thuốc tim mạch. Atenolol 100 stada Viên nén - Atenolol
Thuốc Atenolol 50 stada 50mg - SĐK VN-10349-05

Atenolol 50 stada 50mg

0
Atenolol 50 stada 50mg - SĐK VN-10349-05 - Thuốc tim mạch. Atenolol 50 stada 50mg Viên nén - Atenolol