Danh sách

Eripotin inj 2000IU

0
Eripotin inj 2000IU - SĐK VN-11081-10 - Thuốc khác. Eripotin inj 2000IU Dung dịch tiêm - Erythropoietin người tái tổ hợp

Eripotin inj 4000IU

0
Eripotin inj 4000IU - SĐK VN-11082-10 - Thuốc khác. Eripotin inj 4000IU Dung dịch tiêm - Erythropoietin người tái tổ hợp

Eripotin prefilled inj 2000IU

0
Eripotin prefilled inj 2000IU - SĐK VN-11083-10 - Thuốc khác. Eripotin prefilled inj 2000IU Dung dịch tiêm - Erythromycin người tái tổ hợp

Eripotin prefilled inj 4000IU

0
Eripotin prefilled inj 4000IU - SĐK VN-11084-10 - Thuốc khác. Eripotin prefilled inj 4000IU Dung dịch tiêm - Erythromycin người tái tổ hợp

Mirafo prefilled inj 2000IU

0
Mirafo prefilled inj 2000IU - SĐK VN-12491-11 - Thuốc khác. Mirafo prefilled inj 2000IU Dung dịch tiêm - Erythropoietin người tái tổ hợp