Danh sách

Irino

0
Irino - SĐK VN1-124-09 - Thuốc khác. Irino Dung dịch tiêm truyền - Irinotecan Hydrochloride trihydrate

Irino

0
Irino - SĐK VN1-125-09 - Thuốc khác. Irino Dung dịch tiêm truyền - Irinotecan Hydrochloride trihydrate

Irino

0
Irino - SĐK VN1-125-09 - Thuốc khác. Irino Dung dịch tiêm truyền - Irinotecan Hydrochloride trihydrate

Irino

0
Irino - SĐK VN1-124-09 - Thuốc khác. Irino Dung dịch tiêm truyền - Irinotecan Hydrochloride trihydrate

Irino

0
Irino - SĐK VN1-125-09 - Thuốc khác. Irino Dung dịch tiêm truyền -

Irino

0
Irino - SĐK VN1-124-09 - Thuốc khác. Irino Dung dịch tiêm truyền -

Asadin Injection 1mg/ml

0
Asadin Injection 1mg/ml - SĐK VN1-173-09 - Thuốc khác. Asadin Injection 1mg/ml Dung dịch tiêm -

Asadin Injection 1mg/ml

0
Asadin Injection 1mg/ml - SĐK VN-11754-11 - Thuốc khác. Asadin Injection 1mg/ml Dung dịch tiêm - Arsenic trioxide

Oxalip

0
Oxalip - SĐK VN-4808-07 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxalip Dung dịch pha tiêm - Oxaliplatin

Lipo-dox

0
Lipo-dox - SĐK VN-5329-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Lipo-dox Dung dịch tiêm - Liposomal doxobrubicin Hydrochloride