Danh sách

Châu phách bảo anh đơn

0
Châu phách bảo anh đơn - SĐK V2-H12-16 - Thuốc khác. Châu phách bảo anh đơn Thuốc bột uống - Một ống 0,5g chứa Cam thảo 0,125 g; Xác ve sầu 0,125 g; Phòng phong 0,125 g; Xuyên bối mẫu 0,075 g; Hoàng liên 0,495 g