Danh sách

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7778-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7779-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - potassium chloride

Sulfate de magnesium 15% Aguettant

0
Sulfate de magnesium 15% Aguettant - SĐK VN-7509-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sulfate de magnesium 15% Aguettant Dung dịch tiêm tĩnh mạch - magnesium sulfate

Vaminolact

0
Vaminolact - SĐK VN-9057-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Vaminolact Dung dịch truyền tĩnh mạch - Các acid Amin

Sod UIm chloride 0,9%

0
Sod UIm chloride 0,9% - SĐK VNB-3661-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sod UIm chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - sodium chloride

Sodium Chloride

0
Sodium Chloride - SĐK VN-5787-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride

Sodium Chloride

0
Sodium Chloride - SĐK VN-6075-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride

Reamberin

0
Reamberin - SĐK VN-8181-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Reamberin Dung dịch truyền - N-(1, deoxy-d glucitol-1-yl)-N methylamonium Na Succinat

Ringer lactat và 5%glucose

0
Ringer lactat và 5%glucose - SĐK VNB-1291-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer lactat và 5%glucose Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate, Glucose

Ringer Lactate

0
Ringer Lactate - SĐK VN-6429-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer Lactate Dung dịch tiêm truyền - potassium chloride, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride