Danh sách

Zentason

0
Zentason - SĐK VD-30326-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zentason Hỗn dịch khí dung - Mỗi lọ 16,8 ml hỗn dịch chứa Mometason furoat 7 mg

Zentocox tablet 60mg

0
Zentocox tablet 60mg - SĐK VN-5725-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zentocox tablet 60mg Viên nén - Etoricoxib

Ziflam 25

0
Ziflam 25 - SĐK VN-5862-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ziflam 25 Viên nén - Rofecoxib

Zival

0
Zival - SĐK VD-30722-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zival Viên nén - Meloxicam 7,5mg

Zonisulid

0
Zonisulid - SĐK VD-1451-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zonisulid Viên nén dài bao phim - Chlorzoxazone, Nimesulide

Zycel 100

0
Zycel 100 - SĐK VN-1775-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zycel 100 Viên nén phân tán-100mg - Celecoxib

Zycel 200

0
Zycel 200 - SĐK VN-1776-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zycel 200 Viên nang cứng-200mg - Celecoxib

Zyrimax 100mg

0
Zyrimax 100mg - SĐK VNA-2933-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zyrimax 100mg Viên nén - Allopurinol

Zonalid

0
Zonalid - SĐK VN-1447-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zonalid Viên nén - Nimesulide, Chloroxazole