Danh sách

Ribomunyl Injectable

0
Ribomunyl Injectable - SĐK VN-7958-03 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Ribomunyl Injectable Bột đông khô pha tiêm truyền - Ribosomal fractions

Zadaxin

0
Zadaxin - SĐK VN-10428-05 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Zadaxin Bột đông khô pha tiêm truyền - Thymalfasin

Zadaxin

0
Zadaxin - SĐK VN-0710-06 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Zadaxin Bột đông khô pha tiêm-1,6mg - Thymosin Alpha 1
Thuốc Zadaxin - SĐK VN-10075-10

Zadaxin

0
Zadaxin - SĐK VN-10075-10 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Zadaxin Bột đông khô pha tiêm - Thymosin Alpha 1

Human Albumin Octapharma 20%

0
Human Albumin Octapharma 20% - SĐK VN-15027-12 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin Octapharma 20% Dung dịch tiêm truyền - Human albumin

Human Albumin 20% Behring, muối thấp

0
Human Albumin 20% Behring, muối thấp - SĐK VN-8315-09 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 20% Behring, muối thấp Dịch truyền tĩnh mạch - Human Albumin

Leucostim 300mcg

0
Leucostim 300mcg - SĐK VN-7122-08 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Leucostim 300mcg Dung dịch tiêm - Filgrastim

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

0
Human Albumin 5% Biotest Isotonic - SĐK VN-6804-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 5% Biotest Isotonic Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

0
Human Albumin 5% Biotest Isotonic - SĐK VN-6804-02 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 5% Biotest Isotonic Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Human albumin

Human Albumin Octapharma 20%

0
Human Albumin Octapharma 20% - SĐK VN-1738-06 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin Octapharma 20% Dung dịch tiêm truyền-20% - Human albumin