Danh sách

Midasol

0
Midasol - SĐK VNB-1370-04 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Midasol Viên bao đường - Râu mèo, Bromo Camphor, Methylene blue

Proscar

0
Proscar - SĐK VN-9345-05 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Proscar Viên nén bao phim - Finasteride

Xatral SR

0
Xatral SR - SĐK VN-7994-03 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Xatral SR Viên nén bao phim giải phóng chậm - Alfuzosin

Xatral XL

0
Xatral XL - SĐK VN-6018-01 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Xatral XL Viên nén giải phóng chậm - Alfuzosin

Rowatinex

0
Rowatinex - SĐK VN-6488-02 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Rowatinex Viên nang mềm - Pinene, Camphene, Cineol, Fenchone, Borneol, Anethol

Soliget Tablets 5mg

0
Soliget Tablets 5mg - SĐK VN1-749-12 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Soliget Tablets 5mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate

Soliget Tablets 5mg

0
Soliget Tablets 5mg - SĐK VN2-201-13 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Soliget Tablets 5mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 5mg

Sunvesizen Tablets 10 mg

0
Sunvesizen Tablets 10 mg - SĐK VN-21447-18 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Sunvesizen Tablets 10 mg Viên nén bao phim - Solifenacin succinate 10 mg

Tamsi

0
Tamsi - SĐK VN-5416-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Tamsi Viên nang giải phóng hoạt chất biến đổi - Tamsulosin HCl

Tamsustad

0
Tamsustad - SĐK VD-2243-06 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Tamsustad Viên nang - Tamsulosin hydrochloride