Danh sách

Macrazyt 250

0
Macrazyt 250 - SĐK VN-0012-06 - Khoáng chất và Vitamin. Macrazyt 250 Viên nén bao phim-250mg - Azithromycin

Macrazyt 500

0
Macrazyt 500 - SĐK VN-0013-06 - Khoáng chất và Vitamin. Macrazyt 500 Viên nén bao phim-500mg - Azithromycin

Kefdil 250DT

0
Kefdil 250DT - SĐK VN-5726-01 - Khoáng chất và Vitamin. Kefdil 250DT Viên nén phân tán - Cefadroxil

Kefdil 500

0
Kefdil 500 - SĐK VN-5727-01 - Khoáng chất và Vitamin. Kefdil 500 Viên nén - Cefadroxil

Gate 200

0
Gate 200 - SĐK VN-8560-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gate 200 Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Gate 400

0
Gate 400 - SĐK VN-8561-04 - Khoáng chất và Vitamin. Gate 400 Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Fixim 100

0
Fixim 100 - SĐK VN-8875-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fixim 100 Viên nén bao phim - Cefixime

Fixim 200

0
Fixim 200 - SĐK VN-8559-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fixim 200 Viên nén bao phim - Cefixime

Datizole 500

0
Datizole 500 - SĐK VN-0009-06 - Khoáng chất và Vitamin. Datizole 500 Viên nén-500mg - Tinidazole

Claranta-250

0
Claranta-250 - SĐK VN-0007-06 - Khoáng chất và Vitamin. Claranta-250 Viên nén bao phim-250mg - Clarithromycin