Danh sách

Duosol without potassium solution for haemofiltration

0
Duosol without potassium solution for haemofiltration - SĐK VN-20914-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Duosol without potassium solution for haemofiltration Dung dịch thẩm phân máu - 555ml dung dịch điện giải chứa Natri clorid 2,34g; Calci clorid dihydrat 1,1g; Magnesi clorid hexahydrat 0,51g; Glucose anhy-drous (dưới dạng glucose mono-hydrat) 5,0g; Acid hydrocloric 25% 0,73g- 2,19g; 4445ml dung dịch bicarbonat chứa Natri clorid 27,