Danh sách

Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị

0
Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị - SĐK V375-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị Thuốc thang - Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, xuyên khung, đương quy, thục địa, Bạch thược, đại táo, đỗ trọng, kỷ tử, quế chi,

Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị

0
Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị - SĐK V375-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc thập toàn đại bổ gia vị - Đảng sâm, bạch linh, bạch truật, xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược, đại táo, đỗ trọng, kỷ tử, quế chi....

Thang thuốc Đại bổ trường sinh

0
Thang thuốc Đại bổ trường sinh - SĐK V374-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc Đại bổ trường sinh Thuốc thang - Đảng sâm, Bạch linh, thương truật, xuyên khung, đương quy, thục địa, Bạch thược, đại táo, đỗ trọng, liên nhục, câu kỷ tử,

Thang thuốc Đại bổ trường sinh

0
Thang thuốc Đại bổ trường sinh - SĐK V374-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc Đại bổ trường sinh - Đảng sâm, bạch linh, thương truật, xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược, đại táo, đỗ trọng, liên nhục, câu kỷ tử..