Danh sách

Vạn tiên đầu thống tán

0
Vạn tiên đầu thống tán - SĐK V449-H12-10 - Thuốc khác. Vạn tiên đầu thống tán Thuốc bột uống - Bạch chỉ, Bạch truật, xuyên khung, hương phụ, ngải cứu, Bạch thược, sài hồ

Vạn tiên đầu thống tán

0
Vạn tiên đầu thống tán - SĐK V449-H12-10 - Thuốc khác. Vạn tiên đầu thống tán - Bạch chỉ, Bạch truật, Xuyên khung, Hương phụ, Ngải cứu, bạch thược, Sài hồ

Ngoại cảm tán

0
Ngoại cảm tán - SĐK V448-H12-10 - Thuốc khác. Ngoại cảm tán Thuốc bột uống - Tía tô, Cát cánh, khương hoạt, cát căn, phòng phong, hoàng cầm, Bạch chỉ

Ngoại cảm tán

0
Ngoại cảm tán - SĐK V448-H12-10 - Thuốc khác. Ngoại cảm tán - Tía tô, Cát cánh, Khương hoạt, Cát căn, Phòng phong, Hoàng cầm, Bạch chỉ