Danh sách

Mebendazol 500mg

0
Mebendazol 500mg - SĐK V1154-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 500mg Viên nén nhai - Mebendazole

Mebendazol 500mg

0
Mebendazol 500mg - SĐK VD-0950-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 500mg Viên nén nhai - Mebendazole

Kaxacin 400mg

0
Kaxacin 400mg - SĐK VD-1263-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kaxacin 400mg Viên nén dài bao phim - Norfloxacin

Kantizicin 250mg

0
Kantizicin 250mg - SĐK VD-0514-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kantizicin 250mg Viên nang - Azithromycin

Kaprocin

0
Kaprocin - SĐK VNB-4453-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kaprocin Viên nén dài bao phim - Ciprofloxacin

Kaloxacin

0
Kaloxacin - SĐK VNB-4450-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kaloxacin Viên nén dài bao phim - Ofloxacin

Kamoxazol 960mg

0
Kamoxazol 960mg - SĐK VD-1911-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kamoxazol 960mg Viên nén dài - Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Kamydazol

0
Kamydazol - SĐK VNB-4091-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kamydazol Viên nén bao phim - Spiramycin, Metronidazole

Kaclocide

0
Kaclocide - SĐK VNB-4447-05 - Khoáng chất và Vitamin. Kaclocide Viên nén dài - Clotrimazole

Kaclamycin

0
Kaclamycin - SĐK VD-0070-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kaclamycin Viên nén dài bao phim - Clarithromycin