Danh sách

Dịch rửa glycin 1,5%

0
Dịch rửa glycin 1,5% - SĐK VNB-3570-05 - Thực phẩm chức năng. Dịch rửa glycin 1,5% Dung dịch rửa - Glycin

Ringer lactat và 5%glucose

0
Ringer lactat và 5%glucose - SĐK VNB-1291-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer lactat và 5%glucose Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate, Glucose

Natri clorid 0,45%

0
Natri clorid 0,45% - SĐK VNB-2138-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,45% Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VNB-1290-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,9% Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - sodium chloride

Glucose 5% 500ml

0
Glucose 5% 500ml - SĐK VNB-1289-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% 500ml Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - Glucose

Glucose 50% 500ml

0
Glucose 50% 500ml - SĐK VNB-0566-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 50% 500ml Dung dịch tiêm truyền - Glucose

Glucose 20% 500ml

0
Glucose 20% 500ml - SĐK VNB-1287-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 20% 500ml Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - Glucose

Glucose 30% 500ml

0
Glucose 30% 500ml - SĐK VNB-1288-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 30% 500ml Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - Glucose

Glucose 10% 500ml

0
Glucose 10% 500ml - SĐK VNB-1286-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 10% 500ml Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - Glucose

Dung dịch Ringer Lactat

0
Dung dịch Ringer Lactat - SĐK VNB-1285-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dung dịch Ringer Lactat Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng - sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, sodium lactate