Danh sách

Ibataxim

0
Ibataxim - SĐK VD-1535-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ibataxim Thuốc bột tiêm - Cefotaxime

Ibatrixon

0
Ibatrixon - SĐK VD-1536-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ibatrixon Thuốc bột tiêm - Ceftriaxone

GromenTin

0
GromenTin - SĐK VD-1534-06 - Khoáng chất và Vitamin. GromenTin Thuốc bột tiêm - Amoxicilline, Clavulanic acid

Cloxacillin

0
Cloxacillin - SĐK VD-1533-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cloxacillin Thuốc bột tiêm - Cloxacillin

Cloxacillin

0
Cloxacillin - SĐK VD-1532-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cloxacillin Thuốc bột tiêm - Cloxacillin

Ceracef

0
Ceracef - SĐK VD-2250-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceracef Thuốc bột pha tiêm - Ceftazidime

Ceftume

0
Ceftume - SĐK VD-1531-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftume Thuốc bột tiêm - Cefuroxime sodium

Ceftriaxone

0
Ceftriaxone - SĐK VD-1530-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftriaxone Thuốc bột tiêm - Ceftriaxone

Ceftriaxone ACS Dobfar

0
Ceftriaxone ACS Dobfar - SĐK VD-2249-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftriaxone ACS Dobfar Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Cefradin 1g

0
Cefradin 1g - SĐK VD-1529-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefradin 1g Thuốc bột tiêm - Cephradine