Danh sách

Tiêu độc

0
Tiêu độc - SĐK V639-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu độc Thuốc nước uống - Sài đất, thương nhĩ tử, kim ngân hoa, hạ khô thảo

Tiêu độc

0
Tiêu độc - SĐK V639-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu độc - Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim ngân hoa, Hạ khô thảo

Thuốc ho Hoa Linh

0
Thuốc ho Hoa Linh - SĐK V119-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ho Hoa Linh Viên ngậm - Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, sa sâm, phục linh, trần bì, Cát cánh, bán hạ, ngũ vị tử, qua lâu nhân, khoản đông hoa, viễn chí, khổ hạnh nhân

Thuốc ho Hoa Linh

0
Thuốc ho Hoa Linh - SĐK V184-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ho Hoa Linh Si rô - Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ, Ngũ vị tử, Qua lâu nhân, Khoản đông hoa, Viễn chí, Khổ hạnh nhân

Thuốc ho Hoa linh

0
Thuốc ho Hoa linh - SĐK V119-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ho Hoa linh - Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ, Ngũ vị tử, Qua lâu nhân, Khoản đông hoa, Viễn chí, Khổ hạnh nhân..

Thuốc ho Hoa Linh

0
Thuốc ho Hoa Linh - SĐK V184-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ho Hoa Linh - Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ, Ngũ vị tử, Qua lâu nhân, Khoản đông hoa, Viễn chí, Khổ hạnh nhân..

Thông táo Hoa linh

0
Thông táo Hoa linh - SĐK V118-H12-10 - Thuốc khác. Thông táo Hoa linh Si rô - Ma nhân, Khổ hạnh nhân, Ðại hoàng, Chỉ thực, Hâu phác, Bạch thược

Thông táo Hoa linh

0
Thông táo Hoa linh - SĐK V118-H12-10 - Thuốc khác. Thông táo Hoa linh - Ma nhân, Khổ hạnh nhân, Đại hoàng, Chỉ thực, Hâu phác, Bạch thược