Danh sách

Nolpaza 40mg

0
Nolpaza 40mg - SĐK VN-17923-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Nolpaza 40mg Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày - Pantoprazole (dưới dạng Pantoprazole natri sesquihydrate) 40mg

Tramafast

0
Tramafast - SĐK VN-14802-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramafast Dung dịch tiêm truyền - Tramadol hydrochloride
Thuốc Naklofen duo Cap - SĐK VN-3931-07

Naklofen duo Cap

0
Naklofen duo Cap - SĐK VN-3931-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naklofen duo Cap Viên nang bao tan trong ruột tác dụng kéo dài - Diclofenac sodium

Roticox 120 mg film-coated tablets

0
Roticox 120 mg film-coated tablets - SĐK VN-21715-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Roticox 120 mg film-coated tablets Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Roticox 30 mg film-coated tablets

0
Roticox 30 mg film-coated tablets - SĐK VN-21716-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Roticox 30 mg film-coated tablets Viên nén bao phim - Etoricoxib 30mg

Roticox 60 mg film-coated tablets

0
Roticox 60 mg film-coated tablets - SĐK VN-21717-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Roticox 60 mg film-coated tablets Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Roticox 90 mg film-coated tablets

0
Roticox 90 mg film-coated tablets - SĐK VN-21718-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Roticox 90 mg film-coated tablets Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg

Ramlepsa

0
Ramlepsa - SĐK VN-22238-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ramlepsa Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen (Paracetamol) 325mg