Danh sách

Posicaine 100

0
Posicaine 100 - SĐK VN-17024-13 - Thuốc khác. Posicaine 100 Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa - Articain hydrochlorid 68mg; Epinephrine bitartrat (tương đương 0,017mg Epinephrine) 0,031mg

Posicaine 200

0
Posicaine 200 - SĐK VN-17025-13 - Thuốc khác. Posicaine 200 Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa - Articain hydrochlorid 68mg; Epinephrine bitartrat (tương đương 0,0085mg Epinephrine) 0,015mg