Danh sách

10% Dextrose Injection

0
10% Dextrose Injection - SĐK VN-6600-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 10% Dextrose Injection Dung dịch tiêm truyền - Glucose

5% Dextrose Injection

0
5% Dextrose Injection - SĐK VN-6601-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Dextrose Injection Dung dịch tiêm truyền - Glucose

0.9% Sodium Chloride Injection

0
0.9% Sodium Chloride Injection - SĐK VN-6599-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 0.9% Sodium Chloride Injection Dung dịch tiêm truyền - Sodium Chloride

Ringer Lactate Intravenous Infusion

0
Ringer Lactate Intravenous Infusion - SĐK VN-15335-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer Lactate Intravenous Infusion Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Ringer Lactate Intravenous Infusion

0
Ringer Lactate Intravenous Infusion - SĐK VN-15334-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer Lactate Intravenous Infusion Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g

0
Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g - SĐK VN-14562-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g Dung dịch truyền tĩnh mạch - Natri Chloride

Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g

0
Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g - SĐK VN-14563-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride Injection 500ml :4,5g Dung dịch truyền tĩnh mạch - Natri Chloride

Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml

0
Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml - SĐK VN-15333-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml

0
Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml - SĐK VN-15804-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate and Glucose Injection 500ml Dung dịch tiêm truyền - Dung dịch Natri lactat (60% w/w); natri Chlorid; Kali Chlorid; Calci Chlorid dihydrat

Glucose Injection 500ml:25g

0
Glucose Injection 500ml:25g - SĐK VN-14561-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Injection 500ml:25g Dung dịch truyền tĩnh mạch - Glucose