Danh sách

PIOZ 15

0
PIOZ 15 - SĐK VN-7027-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PIOZ 15 Viên nén - Pioglitazone

PIOZ 30

0
PIOZ 30 - SĐK VN-7028-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PIOZ 30 Viên nén - Pioglitazone

Glynase XL 10

0
Glynase XL 10 - SĐK VN-7025-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glynase XL 10 Viên nén giải phóng chậm - Glipizide

Glynase XL 5

0
Glynase XL 5 - SĐK VN-7026-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glynase XL 5 Viên nén giải phóng chậm - Glipizide

GP 2

0
GP 2 - SĐK VN-10400-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. GP 2 Viên nén - Glimepiride

GP-1

0
GP-1 - SĐK VN-0690-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. GP-1 Viên nén-1mg - Glimepiride

Glyfor 500

0
Glyfor 500 - SĐK VN-5697-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glyfor 500 Viên nén - Metformin

Glyfor 850

0
Glyfor 850 - SĐK VN-5698-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glyfor 850 Viên nén - Metformin

PIOZ-15

0
PIOZ-15 - SĐK VN-5137-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PIOZ-15 Viên nén - Pioglitazone hydrochloride

PIOZ-30

0
PIOZ-30 - SĐK VN-5138-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PIOZ-30 Viên nén - Pioglitazone hydrochloride