Danh sách

Paracetamol 150mg

0
Paracetamol 150mg - SĐK VD-23603-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 150mg Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg

Effer-paralmax 150

0
Effer-paralmax 150 - SĐK VD-25667-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effer-paralmax 150 Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg

Tiphadol 150

0
Tiphadol 150 - SĐK VD-28059-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiphadol 150 Thuốc cốm sủi - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg

Rhumedol 150

0
Rhumedol 150 - SĐK VD-27646-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rhumedol 150 Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg
Thuốc Paracold Infants F - SĐK VD-26384-17

Paracold Infants F

0
Paracold Infants F - SĐK VD-26384-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracold Infants F Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg