Danh sách

Glotadol 250

0
Glotadol 250 - SĐK VD-22459-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glotadol 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250 mg

Skdol baby 250 mg

0
Skdol baby 250 mg - SĐK VD-27013-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Skdol baby 250 mg Thuốc cốm - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250 mg

EffeParacetamol 250

0
EffeParacetamol 250 - SĐK VD-27562-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. EffeParacetamol 250 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 250 mg

Rhumedol 250

0
Rhumedol 250 - SĐK VD-30191-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rhumedol 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250 mg