Danh sách

Para-Api 250

0
Para-Api 250 - SĐK VD-30221-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-Api 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Paracetamol 250mg

Paracold 250mg

0
Paracold 250mg - SĐK VD-26381-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracold 250mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 250mg

SaViPamol 250

0
SaViPamol 250 - SĐK VD-29128-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaViPamol 250 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 250mg

QBI-Phadol 250mg

0
QBI-Phadol 250mg - SĐK VD-29829-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. QBI-Phadol 250mg Thuốc bột - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 250mg
Thuốc Effer-paralmax 250 - SĐK VD-28863-18

Effer-paralmax 250

0
Effer-paralmax 250 - SĐK VD-28863-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effer-paralmax 250 Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 250mg