Danh sách

Thuốc Mekoamin - SĐK VNB-0615-03

Mekoamin

0
Mekoamin - SĐK VNB-0615-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mekoamin Dịch truyền - acid Amin hỗn hợp

Biplasma 10%

0
Biplasma 10% - SĐK VNA-3596-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Biplasma 10% Dung dịch tiêm truyền - acid Amin hỗn hợp