Danh sách

Thuốc Mekozetel 200mg - SĐK V655-H12-05

Mekozetel 200mg

0
Mekozetel 200mg - SĐK V655-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mekozetel 200mg Viên nén bao phim - Albendazole
Thuốc Mekozetel 400mg - SĐK V656-H12-05

Mekozetel 400mg

0
Mekozetel 400mg - SĐK V656-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mekozetel 400mg Viên nén bao phim - Albendazole

Mekozetel 200mg

0
Mekozetel 200mg - SĐK VD-0151-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mekozetel 200mg Viên nén bao phim - Albendazole

Mekozetel 400mg

0
Mekozetel 400mg - SĐK VNA-4457-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mekozetel 400mg Bột pha hỗn dịch uống - Albendazole
Thuốc Hatalbena - SĐK VNA-3443-00

Hatalbena

0
Hatalbena - SĐK VNB-4427-05 - Khoáng chất và Vitamin. Hatalbena Viên nén - Albendazole
Thuốc Hatalbena - SĐK VNA-3443-00

Hatalbena

0
Hatalbena - SĐK VNA-3443-00 - Khoáng chất và Vitamin. Hatalbena Viên nén - Albendazole

Gentax

0
Gentax - SĐK VN-6571-02 - Khoáng chất và Vitamin. Gentax Viên nén - Albendazole

Fucaris 400mg

0
Fucaris 400mg - SĐK VNB-0749-03 - Khoáng chất và Vitamin. Fucaris 400mg Viên bao phim - Albendazole

Farica 400mg

0
Farica 400mg - SĐK VD-2077-06 - Khoáng chất và Vitamin. Farica 400mg Viên nén bao phim - Albendazole

Euroalba

0
Euroalba - SĐK VN-1193-06 - Khoáng chất và Vitamin. Euroalba Viên nén nhai-400mg - Albendazole