Danh sách

Zyrimax 100mg

0
Zyrimax 100mg - SĐK VNA-2933-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zyrimax 100mg Viên nén - Allopurinol

Sadapron 100

0
Sadapron 100 - SĐK VN-9829-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sadapron 100 Viên nén - Allopurinol

Osarinol

0
Osarinol - SĐK VN-5072-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Osarinol Viên nén - Allopurinol

Ozia-nol

0
Ozia-nol - SĐK VN-1471-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ozia-nol Viên nén-300mg - Allopurinol

Osarinol

0
Osarinol - SĐK VN-5071-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Osarinol Viên nén - Allopurinol

Milurit

0
Milurit - SĐK VN-5438-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Milurit Viên nén - Allopurinol

Milurit

0
Milurit - SĐK VN-5439-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Milurit Viên nén - Allopurinol

Domedol 300mg

0
Domedol 300mg - SĐK VNA-3334-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Domedol 300mg Viên nén - Allopurinol

Darinol 100

0
Darinol 100 - SĐK VD-2048-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Darinol 100 Viên nén - Allopurinol

Darinol 300

0
Darinol 300 - SĐK VD-2049-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Darinol 300 Viên nén - Allopurinol