Danh sách

Ecycle F.C. Tablets 8mg “Y.Y.”

0
Ecycle F.C. Tablets 8mg “Y.Y.” - SĐK VN-19372-15 - Thuốc hướng tâm thần. Ecycle F.C. Tablets 8mg “Y.Y.” Viên nén bao phim - Betahistin dihydrochlorid 8mg

Hispetine-8

0
Hispetine-8 - SĐK VN-19761-16 - Thuốc hướng tâm thần. Hispetine-8 Viên nén - Betahistin dihydrochlorid 8mg

Dodizy 8 mg

0
Dodizy 8 mg - SĐK VD-24983-16 - Thuốc hướng tâm thần. Dodizy 8 mg Viên nén - Betahistin dihydrochlorid 8mg

Betahistine Stada 8 mg

0
Betahistine Stada 8 mg - SĐK VD-25488-16 - Thuốc hướng tâm thần. Betahistine Stada 8 mg Viên nén - Betahistin dihydrochlorid 8mg

Vertiko 8

0
Vertiko 8 - SĐK VN-20236-17 - Thuốc hướng tâm thần. Vertiko 8 Viên nén - Betahistin dihydrochlorid 8mg

Unohis-8

0
Unohis-8 - SĐK VN-20735-17 - Thuốc hướng tâm thần. Unohis-8 Viên nén - Betahistin dihydrochlorid 8mg