Danh sách

5% Dextrose 500ml inj Infusion

0
5% Dextrose 500ml inj Infusion - SĐK VN-16866-13 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Dextrose 500ml inj Infusion Dung dịch tiêm truyền - Dextrose 25g/500ml