Danh sách

5% Dextrose in Lactated Ringers

0
5% Dextrose in Lactated Ringers - SĐK VN-5802-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Dextrose in Lactated Ringers Dung dịch tiêm truyền - Dextrose, sodium chloride, sodium Lactate