Danh sách

Glucose

0
Glucose - SĐK S616-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Thuốc bột - Dextrose

Dextrose

0
Dextrose - SĐK VN1-0018-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose Dung dịch tiêm truyền - Dextrose

Choongwae 10% Dextrose injection

0
Choongwae 10% Dextrose injection - SĐK VN-1783-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwae 10% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-100mg/1000ml - Dextrose

Choongwae 20% Dextrose injection

0
Choongwae 20% Dextrose injection - SĐK VN-1784-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwae 20% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-200g/1000ml - Dextrose

Choongwae 30% Dextrose injection

0
Choongwae 30% Dextrose injection - SĐK VN-1785-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Choongwae 30% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-300mg/1000ml - Dextrose

5% Dextrose injection

0
5% Dextrose injection - SĐK VN-1782-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền-50g/1000ml - Dextrose

Dextrose injection USP 20%

0
Dextrose injection USP 20% - SĐK VN-4446-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose injection USP 20% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch 20% - Dextrose

Dextrose Injection 5%

0
Dextrose Injection 5% - SĐK VN-7385-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose Injection 5% Dung dịch tiêm truyền - Dextrose

Dịch truyền Dextrose 5%

0
Dịch truyền Dextrose 5% - SĐK VN-12675-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền Dextrose 5% Dung dịch truyền - Dextrose

Dịch truyền Dextrose 10%

0
Dịch truyền Dextrose 10% - SĐK VN-12674-11 - Thuốc khác. Dịch truyền Dextrose 10% Dung dịch truyền - Dextrose