Danh sách

Thấp Thuỷ Tiên

0
Thấp Thuỷ Tiên - SĐK V190-H12-10 - Thuốc khác. Thấp Thuỷ Tiên Dung dịch uống - Ðương quy, Huyết giác, Ðỗ trọng, Thiên niên kiện, Thổ Phục linh, Quế, Phòng phong, Khương hoạt, Ngũ gia bì