Danh sách

Ephedrin 10mg

0
Ephedrin 10mg - SĐK VNA-3819-00 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Ephedrin 10mg Viên nén - Ephedrine hydrochloride

Ephedrin 10mg

0
Ephedrin 10mg - SĐK VNA-1866-04 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Ephedrin 10mg Viên nén - Ephedrine hydrochloride

Ephedrin 5mg

0
Ephedrin 5mg - SĐK VNA-1507-04 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Ephedrin 5mg Viên nén - Ephedrine hydrochloride

Ephedrin hydroclorid 10mg

0
Ephedrin hydroclorid 10mg - SĐK VNA-3605-00 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Ephedrin hydroclorid 10mg Viên nén - Ephedrine hydrochloride

Ephedrin 10mg/1ml

0
Ephedrin 10mg/1ml - SĐK H02-046-00 - Thuốc gây tê - mê. Ephedrin 10mg/1ml Thuốc tiêm - Ephedrine hydrochloride

Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml

0
Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml - SĐK H02-012-00 - Thuốc gây tê - mê. Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml Dung dịch tiêm - Ephedrine hydrochloride

Ephedrin hydroclorid 10mg/ml

0
Ephedrin hydroclorid 10mg/ml - SĐK V30-H04-05 - Thuốc gây tê - mê. Ephedrin hydroclorid 10mg/ml Thuốc tiêm - Ephedrine hydrochloride

Ephedrine Aguettant 30mg/ml

0
Ephedrine Aguettant 30mg/ml - SĐK VN-5464-10 - Thuốc gây tê - mê. Ephedrine Aguettant 30mg/ml Dung dịch tiêm - Ephedrine hydrochloride