Danh sách

Dophasmin

0
Dophasmin - SĐK V73-H12-05 - Thuốc hướng tâm thần. Dophasmin Viên nén - Ephedrine, Phenobarbital, Theophylline

Asimal

0
Asimal - SĐK VNA-0557-03 - Thuốc hướng tâm thần. Asimal Viên nén - Ephedrine, Phenobarbital, Theophylline
Thuốc Asmin - SĐK VNA-3637-00

Asmin

0
Asmin - SĐK VNA-3637-00 - Thuốc hướng tâm thần. Asmin Viên nén - Ephedrine, Phenobarbital, Theophylline
Thuốc Asmin - SĐK VNA-3637-00

Asmin

0
Asmin - SĐK VD-0342-06 - Thuốc hướng tâm thần. Asmin Viên nén - Ephedrine, Phenobarbital, Theophylline