Danh sách

Epirubicin “Ebewe”

0
Epirubicin "Ebewe" - SĐK VN-12432-11 - Thuốc khác. Epirubicin "Ebewe" Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền - Epirubicin hydrochloride

Maxtecine

0
Maxtecine - SĐK VN1-656-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Maxtecine Dung dịch tiêm hoặc truyền - Epirubicin Hydrochloride

Maxtecine

0
Maxtecine - SĐK VN1-657-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Maxtecine Dung dịch tiêm hoặc truyền - Epirubicin Hydrochloride

Epirubicin Kalbe 50mg

0
Epirubicin Kalbe 50mg - SĐK VN-0977-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin Kalbe 50mg Thuốc tiêm-2mg/ml - Epirubicin hydrochloride

Epixtie 10mg

0
Epixtie 10mg - SĐK VN-1895-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epixtie 10mg Bột đông khô pha tiêm-10mg - Epirubicin hydrochloride

Epixtie 50mg

0
Epixtie 50mg - SĐK VN-1896-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epixtie 50mg Bột đông khô pha tiêm-50mg - Epirubicin hydrochloride

Epirubicin – Teva 2mg/ml

0
Epirubicin - Teva 2mg/ml - SĐK VN1-628-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin - Teva 2mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Epirubicin Hydrochloride

Epirubicin – Teva 2mg/ml

0
Epirubicin - Teva 2mg/ml - SĐK VN1-660-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin - Teva 2mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Epirubicin Hydrochloride

Epirubicin Kalbe 10mg

0
Epirubicin Kalbe 10mg - SĐK VN-0976-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin Kalbe 10mg Thuốc tiêm-2mg/ml - Epirubicin hydrochloride

Farmorubicina

0
Farmorubicina - SĐK VN-11232-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Farmorubicina Bột pha tiêm - Epirubicin Hydrochloride