Danh sách

Topdolac 400

0
Topdolac 400 - SĐK VD-30899-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Topdolac 400 Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Elacox 400

0
Elacox 400 - SĐK VD-10645-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Elacox 400 - Etodolac 400mg

Edosic 400

0
Edosic 400 - SĐK VD-26080-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Edosic 400 Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Aguzar 400

0
Aguzar 400 - SĐK VD-27924-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aguzar 400 Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Hasadolac 400

0
Hasadolac 400 - SĐK VD-29509-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hasadolac 400 Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Etova 400

0
Etova 400 - SĐK VD-28765-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etova 400 Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Elacox 400

0
Elacox 400 - SĐK VD-25890-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Elacox 400 Viên nén bao phim - Etodolac 400mg
Thuốc Sinrigu - SĐK VD-20527-14

Sinrigu

0
Sinrigu - SĐK VD-20527-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sinrigu Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Etodolac-US

0
Etodolac-US - SĐK VD-32479-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etodolac-US Viên nén bao phim - Etodolac 400mg

Etoboston

0
Etoboston - SĐK VD-33420-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etoboston Viên nén bao phim - Etodolac 400mg