Danh sách

Ramitrez-F

0
Ramitrez-F - SĐK VD-19668-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ramitrez-F Viên nén dài bao phim - Etoricoxib 120mg

Magrax-F

0
Magrax-F - SĐK VD-19172-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Magrax-F Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Magrax-F

0
Magrax-F - SĐK VD-19172-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Magrax-F Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

E-cox 120

0
E-cox 120 - SĐK VN-21387-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. E-cox 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Etotab-120

0
Etotab-120 - SĐK VN-17107-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etotab-120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Bambizol-120

0
Bambizol-120 - SĐK VN-16176-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bambizol-120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Bixocot 120

0
Bixocot 120 - SĐK VN-16713-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bixocot 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Zostopain 120

0
Zostopain 120 - SĐK VD-22435-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zostopain 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Tomydex Film Coated Tablet

0
Tomydex Film Coated Tablet - SĐK VN-19074-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tomydex Film Coated Tablet Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Epicta 120

0
Epicta 120 - SĐK VN-19081-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Epicta 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg