Danh sách

Famsyn-40

0
Famsyn-40 - SĐK VN-18102-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Famsyn-40 Viên nén - Famotidin 40mg

Faditac

0
Faditac - SĐK VD-27307-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Faditac Viên nén bao phim - Famotidin 40mg

Famotidin 40 mg

0
Famotidin 40 mg - SĐK VD-29183-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Famotidin 40 mg Viên nén bao phim - Famotidin 40mg
Thuốc Famomed - SĐK VD-23741-15

Famomed

0
Famomed - SĐK VD-23741-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Famomed Viên nén bao phim - Famotidin 40mg
Thuốc Medofadin 40 - SĐK VN-20085-16

Medofadin 40

0
Medofadin 40 - SĐK VN-20085-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Medofadin 40 Viên nén bao phim - Famotidin 40mg
Thuốc Famogast - SĐK VN-9359-05

Famogast

0
Famogast - SĐK VN-20054-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Famogast Viên nén bao phim - Famotidin 40mg