Danh sách

Thuốc Fexogold 40mg - SĐK 7379/QLD-KD

Fexogold 40mg

0
Fexogold 40mg - SĐK 7379/QLD-KD - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fexogold 40mg Viên nén - Febuxostat 40mg

Febuday 40

0
Febuday 40 - SĐK VN2-599-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuday 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg

Febuxat

0
Febuxat - SĐK QLĐB-781-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuxat Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg

Febuzex 40

0
Febuzex 40 - SĐK VN3-194-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febuzex 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg

Meyerstat 40

0
Meyerstat 40 - SĐK QLĐB-801-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Meyerstat 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg

Addofort 40

0
Addofort 40 - SĐK VN3-226-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Addofort 40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40mg
Thuốc Febustad 40 - SĐK QLĐB-687-18

Febustad 40

0
Febustad 40 - SĐK QLĐB-687-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Febustad 40 Viên nén - Febuxostat 40mg

Friburine 40mg

0
Friburine 40mg - SĐK QLĐB-685-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Friburine 40mg Viên nén - Febuxostat 40mg

Zentogout-40

0
Zentogout-40 - SĐK QLĐB-679-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zentogout-40 Viên nén - Febuxostat 40mg