Danh sách

Plendil

0
Plendil - SĐK VN-9938-10 - Thuốc tim mạch. Plendil Viên nén phóng thích kéo dài - Felodipine

Felodipin Stada 5 mg retard

0
Felodipin Stada 5 mg retard - SĐK VN-7743-03 - Thuốc tim mạch. Felodipin Stada 5 mg retard Viên nén tác dụng chậm - Felodipine

Felop SR tablets 5 mg ‘Standard’

0
Felop SR tablets 5 mg 'Standard' - SĐK VN-7825-03 - Thuốc tim mạch. Felop SR tablets 5 mg 'Standard' Viên nén - Felodipine

Enfelo-5

0
Enfelo-5 - SĐK VN-1091-06 - Thuốc tim mạch. Enfelo-5 Viên nén phóng thích chậm-5mg - Felodipine

Felodil ER

0
Felodil ER - SĐK VN-0451-06 - Thuốc tim mạch. Felodil ER Viên nén bao phim giải phóng chậm-5mg - Felodipine

Felodipin Stada 10mg retard

0
Felodipin Stada 10mg retard - SĐK VN-7742-03 - Thuốc tim mạch. Felodipin Stada 10mg retard Viên nén giải phóng chậm - Felodipine

Plendil

0
Plendil - SĐK VN-3369-07 - Thuốc tim mạch. Plendil Viên nén phóng thích kéo dài-2,5mg - Felodipine

Plendil

0
Plendil - SĐK VN-3368-07 - Thuốc tim mạch. Plendil Viên nén phóng thích kéo dài-5mg - Felodipine

Enfelo 5

0
Enfelo 5 - SĐK VN-15185-12 - Thuốc tim mạch. Enfelo 5 Viên nén phóng thích chậm - Felodipine
Thuốc Plendil - SĐK VN-6461-02

Plendil

0
Plendil - SĐK VN-6461-02 - Thuốc tim mạch. Plendil Viên nén tác dụng chậm - Felodipine