Danh sách

Fexotamin 60

0
Fexotamin 60 - SĐK VN-7531-09 - Thuốc khác. Fexotamin 60 Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride

Xonadin-60

0
Xonadin-60 - SĐK VN-10426-10 - Thuốc khác. Xonadin-60 Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride

Intas Allegix -120

0
Intas Allegix -120 - SĐK VN-11107-10 - Thuốc khác. Intas Allegix -120 Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride

Fexa-RB

0
Fexa-RB - SĐK VN-10530-10 - Thuốc khác. Fexa-RB Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride

Fexa-RB

0
Fexa-RB - SĐK VN-11282-10 - Thuốc khác. Fexa-RB Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride

Fenafex-60mg

0
Fenafex-60mg - SĐK VN-11346-10 - Thuốc khác. Fenafex-60mg Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride

Fexlife

0
Fexlife - SĐK VN-12859-11 - Thuốc khác. Fexlife Viên nén bao phim - Fexofanadine Hydrochloride