Danh sách

Bixofen 60

0
Bixofen 60 - SĐK VD-30211-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bixofen 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg

Xafen 60

0
Xafen 60 - SĐK VN-18569-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xafen 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg

Robfexo

0
Robfexo - SĐK VD-23395-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Robfexo Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg

Fexofenadin hydroclorid 60 mg

0
Fexofenadin hydroclorid 60 mg - SĐK VD-23042-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin hydroclorid 60 mg Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg

Amfendin 60

0
Amfendin 60 - SĐK VD-23503-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Amfendin 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg

Imexofen 60

0
Imexofen 60 - SĐK VD-26167-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Imexofen 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg

Fastrichs

0
Fastrichs - SĐK VD-27659-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fastrichs Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg
Thuốc Telfor-60mg - SĐK VD-2786-07

Telfor 60

0
Telfor 60 - SĐK VD-26604-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Telfor 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg
Thuốc Agimfast 60 - SĐK VD-25605-16

Agimfast 60

0
Agimfast 60 - SĐK VD-25605-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Agimfast 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg
Thuốc Danapha-Telfadin - SĐK VD-24082-16

Danapha-Telfadin

0
Danapha-Telfadin - SĐK VD-24082-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Danapha-Telfadin Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60 mg