Danh sách

Euvifast 60

0
Euvifast 60 - SĐK VD-30365-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Euvifast 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Danapha-Telfadin

0
Danapha-Telfadin - SĐK VD-9973-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Danapha-Telfadin - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Dofexo

0
Dofexo - SĐK VD-19628-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Dofexo Viên nén dài bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Apifexo 60

0
Apifexo 60 - SĐK VD-31027-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Apifexo 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Xonatrix

0
Xonatrix - SĐK VD-11332-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xonatrix - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Lotufast

0
Lotufast - SĐK VD-10877-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lotufast - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Malag-60

0
Malag-60 - SĐK VD-11986-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Malag-60 - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Fexolergic

0
Fexolergic - SĐK VD-14453-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexolergic hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Fexofenadin 60

0
Fexofenadin 60 - SĐK VD-28134-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadin 60 Viên nén phân tán - Fexofenadin hydroclorid 60mg

Vinfast 60

0
Vinfast 60 - SĐK VD-29233-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Vinfast 60 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 60mg