Danh sách

Ficocyte

0
Ficocyte - SĐK VD-14019-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Ficocyte Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc x 0,8ml; Hộp 6 bơm tiêm đóng sẵn thuốc x 0,8ml; Hộp 12 bơm tiêm đóng sẵn thuốc x 0,8ml dung dịch tiêm - filgrastim 48 MU

Ficocyte

0
Ficocyte - SĐK VD-14020-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Ficocyte Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 lọ dung môi x 1,6ml; Hộp 5 lọ bột đông khô pha tiêm + 05 lọ dung môi x 1,6ml - filgrastim 48 MU

Ficocyte

0
Ficocyte - SĐK VD-14020-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Ficocyte Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 lọ dung môi x 1,6ml; Hộp 5 lọ bột đông khô pha tiêm + 05 lọ dung môi x 1,6ml - filgrastim 48 MU

Ficocyte

0
Ficocyte - SĐK VD-14022-11 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Ficocyte Hộp 1 lọ dung dịch tiêm x 1,6ml; Hộp 5 lọ dung dịch tiêm x 1,6ml - filgrastim 48 MU