Danh sách

Umefuotin-20

0
Umefuotin-20 - SĐK VN-6881-08 - Thuốc hướng tâm thần. Umefuotin-20 Viên nang - Fluoxetine HCl

Fluoxecap

0
Fluoxecap - SĐK VN-7053-08 - Thuốc hướng tâm thần. Fluoxecap Viên nang cứng - Fluoxetine HCl

Refamtyl

0
Refamtyl - SĐK VN-8337-09 - Thuốc hướng tâm thần. Refamtyl Viên nang - Fluoxetine HCl

Fositine GPL

0
Fositine GPL - SĐK VN-8194-09 - Thuốc hướng tâm thần. Fositine GPL Viên nang - Fluoxetine HCl

Adep XL capsules

0
Adep XL capsules - SĐK VN-10632-10 - Thuốc hướng tâm thần. Adep XL capsules Viên nang - Fluoxetine HCl

Saflux 20

0
Saflux 20 - SĐK VN-11723-11 - Thuốc hướng tâm thần. Saflux 20 Viên nang - Fluoxetine HCl

Oxigreen

0
Oxigreen - SĐK VN-13660-11 - Thuốc hướng tâm thần. Oxigreen viên nang cứng - Fluoxetine HCl

PMS-Fluoxetine

0
PMS-Fluoxetine - SĐK VN-13811-11 - Thuốc hướng tâm thần. PMS-Fluoxetine Viên nang - Fluoxetine HCl

Flocept 20

0
Flocept 20 - SĐK VN-13493-11 - Thuốc hướng tâm thần. Flocept 20 viên nang cứng - Fluoxetine HCl