Danh sách

PMS-Fluoxetine cap 20mg

0
PMS-Fluoxetine cap 20mg - SĐK VN-2215-06 - Thuốc hướng tâm thần. PMS-Fluoxetine cap 20mg Viên nang 20mg Fluoxetine - Fluoxetine hydrochloride

Oxeflu Cap 20mg

0
Oxeflu Cap 20mg - SĐK VN-2286-06 - Thuốc hướng tâm thần. Oxeflu Cap 20mg Viên nagn-20mg Fluoxetin - Fluoxetine hydrochloride

Fluoxetin-20mg

0
Fluoxetin-20mg - SĐK VD-2050-06 - Thuốc hướng tâm thần. Fluoxetin-20mg Viên nang - Fluoxetine hydrochloride

Fluozac 20mg

0
Fluozac 20mg - SĐK VNB-1770-04 - Thuốc hướng tâm thần. Fluozac 20mg Viên nang - Fluoxetine hydrochloride

Chertin

0
Chertin - SĐK VNB-4661-05 - Thuốc hướng tâm thần. Chertin Viên nang - Fluoxetine hydrochloride

Flumod

0
Flumod - SĐK VN-4350-07 - Thuốc hướng tâm thần. Flumod Viên nang-20mg - Fluoxetine hydrochloride

Proctin cap

0
Proctin cap - SĐK VN-6374-08 - Thuốc hướng tâm thần. Proctin cap Viên nang 20mg Fluoxetine - Fluoxetine Hydrochloride

Oxedep

0
Oxedep - SĐK VN-6344-08 - Thuốc hướng tâm thần. Oxedep Viên nang 20mg Fluoxetine - Fluoxetine Hydrochloride
Thuốc Flutonin 20 - SĐK VD-4535-07

Flutonin 20

0
Flutonin 20 - SĐK VD-4535-07 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 20 Viên nang - Fluoxetine hydrochloride
Thuốc Flutonin 10 - SĐK VD-4534-07

Flutonin 10

0
Flutonin 10 - SĐK VD-4534-07 - Thuốc hướng tâm thần. Flutonin 10 Viên nang - Fluoxetine hydrochloride