Danh sách

Proctin

0
Proctin - SĐK VN-7044-02 - Thuốc hướng tâm thần. Proctin Viên nang - Fluoxetine

Magrilan

0
Magrilan - SĐK VN-7931-03 - Thuốc hướng tâm thần. Magrilan Viên nén - Fluoxetine

Intas Flunil 20

0
Intas Flunil 20 - SĐK VN-9094-04 - Thuốc hướng tâm thần. Intas Flunil 20 Viên nang - Fluoxetine

Kalxetin

0
Kalxetin - SĐK VN-7464-03 - Thuốc hướng tâm thần. Kalxetin Viên nang - Fluoxetine

Fluoneurin 20mg

0
Fluoneurin 20mg - SĐK VN-9606-05 - Thuốc hướng tâm thần. Fluoneurin 20mg Viên nang - Fluoxetine

Fluneurin

0
Fluneurin - SĐK VN-7150-02 - Thuốc hướng tâm thần. Fluneurin Viên nang - Fluoxetine

Deprexin

0
Deprexin - SĐK VN-7659-03 - Thuốc hướng tâm thần. Deprexin Viên nang - Fluoxetine

Dawnex

0
Dawnex - SĐK VN-5561-01 - Thuốc hướng tâm thần. Dawnex Viên nang - Fluoxetine

Kalxetin

0
Kalxetin - SĐK VN-5716-08 - Thuốc hướng tâm thần. Kalxetin Viên nang - Fluoxetine

Magrilan

0
Magrilan - SĐK VN-7740-09 - Thuốc hướng tâm thần. Magrilan Viên nang - Fluoxetine