Danh sách

Mirgy capsules 100mg

0
Mirgy capsules 100mg - SĐK VN-17440-13 - Thuốc hướng tâm thần. Mirgy capsules 100mg Viên nang cứng - Gabapentin 100mg

Gabex-100

0
Gabex-100 - SĐK VN-17076-13 - Thuốc hướng tâm thần. Gabex-100 Viên nang cứng - Gabapentin 100mg

Ovaba capsules 100mg

0
Ovaba capsules 100mg - SĐK VN-18277-14 - Thuốc hướng tâm thần. Ovaba capsules 100mg Viên nang cứng - Gabapentin 100mg

Usaneuro 100

0
Usaneuro 100 - SĐK VD-22442-15 - Thuốc hướng tâm thần. Usaneuro 100 Viên nang cứng - Gabapentin 100mg

Gabaneutril 100

0
Gabaneutril 100 - SĐK VD-32261-19 - Thuốc hướng tâm thần. Gabaneutril 100 Viên nang cứng - Gabapentin 100mg