Danh sách

Rapozil 600mg

0
Rapozil 600mg - SĐK VN-17345-13 - Thuốc hướng tâm thần. Rapozil 600mg Viên nén bao phim - Gabapentin 600mg

Inta-GB 600

0
Inta-GB 600 - SĐK VN-17066-13 - Thuốc hướng tâm thần. Inta-GB 600 Viên nén bao phim - Gabapentin 600mg

Neubatel-forte

0
Neubatel-forte - SĐK VD-25003-16 - Thuốc hướng tâm thần. Neubatel-forte Viên nén bao phim - Gabapentin 600mg

Mezapentin 600

0
Mezapentin 600 - SĐK VD-27886-17 - Thuốc hướng tâm thần. Mezapentin 600 Viên nén bao phim - Gabapentin 600mg

Gabapentin 600

0
Gabapentin 600 - SĐK VD-28022-17 - Thuốc hướng tâm thần. Gabapentin 600 Viên nén bao phim - Gabapentin 600mg

Vacogaba 600

0
Vacogaba 600 - SĐK VD-33680-19 - Thuốc hướng tâm thần. Vacogaba 600 Viên nén bao phim - Gabapentin 600mg