Danh sách

Nerbavex

0
Nerbavex - SĐK VN-13557-11 - Thuốc khác. Nerbavex Viên nén bao phim - Gabapentin

Noraquick 300

0
Noraquick 300 - SĐK VN-14635-12 - Thuốc khác. Noraquick 300 Viên nang cứng - Gabapentin

Garbapia

0
Garbapia - SĐK VN-14655-12 - Thuốc khác. Garbapia Viên nang cứng - Gabapentin

Redpentin 100

0
Redpentin 100 - SĐK VN-9714-10 - Thuốc hướng tâm thần. Redpentin 100 Viên nang cứng - Gabapentin

Remebentin 300

0
Remebentin 300 - SĐK VN-9826-10 - Thuốc hướng tâm thần. Remebentin 300 Viên nang - Gabapentin

Nupentin

0
Nupentin - SĐK VN-9816-10 - Thuốc hướng tâm thần. Nupentin Viên nang - Gabapentin

Neurogopen

0
Neurogopen - SĐK VN-5151-10 - Thuốc hướng tâm thần. Neurogopen Viên nang - Gabapentin

Neurontin

0
Neurontin - SĐK VN-7048-02 - Thuốc hướng tâm thần. Neurontin Viên nang - Gabapentin

Garbapia Capsule

0
Garbapia Capsule - SĐK VN-1808-06 - Thuốc hướng tâm thần. Garbapia Capsule Viien nang-300mg - Gabapentin

Rospatin 300

0
Rospatin 300 - SĐK VD-4440-07 - Thuốc hướng tâm thần. Rospatin 300 Viên nang - Gabapentin