Danh sách

Paralys 2,5mg/ml

0
Paralys 2,5mg/ml - SĐK VNA-3604-05 - Thuốc hướng tâm thần. Paralys 2,5mg/ml Dung dịch tiêm - Galantamine hydrobromide

Reminyl 4mg

0
Reminyl 4mg - SĐK VN-7715-09 - Thuốc hướng tâm thần. Reminyl 4mg Viên nén - Galantamine hydrobromide

Reminyl 4mg/ml

0
Reminyl 4mg/ml - SĐK VN-7716-09 - Thuốc hướng tâm thần. Reminyl 4mg/ml Dung dịch uống - Galantamine hydrobromide

Reminyl 12mg

0
Reminyl 12mg - SĐK VN-7714-09 - Thuốc hướng tâm thần. Reminyl 12mg Viên nén - Galantamine hydrobromide

Galantamine hydrobromide dispersible tablets

0
Galantamine hydrobromide dispersible tablets - SĐK VN-14050-11 - Thuốc hướng tâm thần. Galantamine hydrobromide dispersible tablets Viên nén - Galantamine hydrobromide

Galantamine hydrobromide dispersible tablets

0
Galantamine hydrobromide dispersible tablets - SĐK VN-14050-11 - Thuốc hướng tâm thần. Galantamine hydrobromide dispersible tablets Viên nén - Galantamine hydrobromide
Thuốc Reminyl 8mg - SĐK VN-7929-09

Reminyl 8mg

0
Reminyl 8mg - SĐK VN-7929-09 - Thuốc hướng tâm thần. Reminyl 8mg Viên nén - Galantamine hydrobromide